Privacy verklaring.

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Strukton Groep N.V. en haar werkmaatschappij Strukton Civiel B.V., Strukton Worksphere B.V. en Strukton Rail B.V. (hierna ieder afzonderlijk: Strukton of wij). Wij zijn gevestigd aan de Westkanaaldijk 2, 3542 DA in Utrecht. Deze privacyverklaring geldt voor elke voornoemde entiteit. Iedere entiteit is zelfstandig verantwoordelijk voor de in deze verklaring beschreven verwerkingen van gegevens, voor zover niet anders bepaald in deze verklaring. De entiteiten hebben onderling geen toegang tot elkaars gegevens.

 

Strukton respecteert de privacy van u als bezoeker van onze website. Om onze activiteiten op onze website goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van alle gegevens die Strukton verzamelt als u onze website bezoekt, die u op onze website achterlaat of die u op onze website upload. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens worden verwerkt, waarvoor we uw gegevens verwerken en welke rechten u hebt.

 

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij informeren u over eventuele wijzigingen voordat deze in werking treden.

Verwerkte gegevens, doel van verwerkingen en grondslag

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd. De gegevens die we verzamelen als u onze website bezoekt, die u achterlaat op onze website of die u op onze website upload, gebruiken we voor de doeleinden en op basis van de wettelijke grondslag zoals hieronder beschreven.

Bezoeken van onze website

Als u onze website bezoekt dan verwerken wij, zelfstandig dan wel gezamenlijk, onder meer u IP-adres en gegevens over uw activiteiten op onze website waaronder u klikgedrag, internetbrowser en apparaat type. Dit doen wij door middel van onder andere cookies. Meer informatie over de werking van cookies, de doeleinden waarvoor wij cookies inzetten en hoe u toestemming voor de geplaatste cookies kan intrekken, vind u onder ‘Cookies’. De voornoemde gegevens gebruiken we om:

  • te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken; en
  • de inhoud van deze website en advertenties op deze website, sociale media of websites van derden af te stemmen op uw interesses (profilering). We koppelen deze gegevens niet aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, indien bij ons bekend.

Solliciteren via onze website

Als u solliciteert via onze website vragen wij u de nodige informatie te verstrekken zoals u naam, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en CV. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de uitvoering van de werving- en selectieprocedure binnen Strukton.

 

Wij verwerken u persoonsgegevens in het kader van de hierboven beschreven gerechtvaardigde belangen. U hebt op grond van met uw specifieke situatie verband houdende redenen te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingen (zie ‘Uw rechten’ hieronder).

Bewaartermijn

Strukton bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang u persoonsgegevens worden bewaard, hangt af van de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt en van de geldende wettelijke bewaartermijn. Voor de gegevens die jij hebt gegeven voor u sollicitatie bewaart Strukton deze niet langer dan noodzakelijk, tenzij jij toestemming hebt gegeven om deze gegevens langer te bewaren.

Derden

Voor bovengenoemde doeleinden maken we gebruik van ondersteunende of aanvullende diensten van derden, zoals IT-leveranciers en leveranciers van recruitmentsystemen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die hen verplichten u persoonsgegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies. Strukton blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Strukton verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. Strukton verkoopt u gegevens niet aan derden voor marketing -, verkoop- en andere bedrijfsmatige activiteiten.

Beveiliging

Strukton gaat uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Wij treffen voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofd gebruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Uw rechten

Door contact op te nemen met ons (zie ‘Contact’ hieronder) kan u alle rechten uitoefenen die u volgens de geldende privacywetgeving toekomen, waaronder (A) het inzien van u gegevens, (B) het rectificeren van u gegevens, (C) het wissen van u gegevens, (D) het beperken van de verwerking van u gegevens, (E) het recht op gegevensoverdraagbaarheid en (F) het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking.

(A) Recht van inzage

U mag ons vragen of wij u persoonsgegevens verwerken. Is dat het geval, dan kan u inzage in deze gegevens krijgen in de vorm van een kopie.

(B) Recht op rectificatie

U hebt het recht om u persoonsgegevens te rectificeren indien deze onjuist of onvolledig zijn. Op verzoek corrigeren wij onjuiste persoonsgegevens en vullen wij onvolledige persoonsgegevens aan.

(C) Recht op gegevenswissing

U hebt het recht om u persoonsgegevens te laten wissen. Dit betekent dat wij u gegevens dan verwijderen. Het wissen van u persoonsgegevens vindt alleen plaats in bepaalde gevallen, die wettelijk zijn voorgeschreven en vermeld staan in artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), bijvoorbeeld wanneer u persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verwerkt of wanneer ze onrechtmatig zijn verwerkt.

(D) Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken. Dit houdt in dat wij de verwerking van u gegevens gedurende een bepaalde tijd opschorten. Omstandigheden die hiertoe aanleiding kunnen geven, zijn onder meer situaties waarin de juistheid van u persoonsgegevens wordt betwist, maar wij enige tijd nodig hebben om de (on)juistheid daarvan te verifiëren. Dit recht betekent niet dat wij u persoonsgegevens niet mogen blijven opslaan. Wij laten u weten wanneer de beperking wordt opgeheven.

(E) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Uw recht op gegevensoverdraagbaarheid houdt in dat u ons mag vragen om u persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Op verzoek en indien dit technisch mogelijk is, worden u persoonsgegevens door ons dan rechtstreeks overgedragen aan de andere verwerkingsverantwoordelijke.

(F) Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van u persoonsgegevens. Dit houdt in dat u ons kunt vragen om u persoonsgegevens niet langer te verwerken. Dit geldt alleen als ‘gerechtvaardigde belangen’ de rechtsgrond voor de verwerking vormt (zie ‘Verwerkte gegevens, doel van verwerkingen en grondslag’ hierboven). Als u dit recht uitoefent, verwerken wij u persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden.

Intrekken toestemming

Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van u gegevens in te trekken, bijvoorbeeld wanneer u ons toestemming hebt gegeven om uw sollicitatiegegevens langer te bewaren en u deze toestemming op een later moment toch wilt intrekken. U kunt daarvoor contact met ons opnemen (zie ‘Contact’ hieronder). Meer informatie over het intrekken van u toestemming voor cookies en vergelijkbare technologieën die wij gebruiken wanneer u onze websites bezoekt, is te vinden onder ‘Cookies’.

Vragen, opmerkingen of klachten

Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze privacyverklaring, kun u gerust contact opnemen met ons (zie ‘Contact’ hieronder). Als u probleem niet naar tevredenheid is opgelost, heb u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Contact

Als u rechten wilt uitoefenen of vragen, opmerkingen dan wel klachten hebt over deze privacyverklaring, dan kan u ons een bericht sturen op info@strukton.nl.

 

Als u contact wilt opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van de desbetreffende entiteit, dan vind u de contactgegevens van de Functionaris Gegevensbescherming per entiteit op deze pagina.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek om u rechten uit te oefenen door u is gedaan, kunnen wij u vragen om aanvullende informatie die nodig zijn om u identiteit te bevestigen. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar u ontvangt in ieder geval binnen vier weken een eerste reactie.